Älyviikko 2021: Lahjakkuus Suomen koulumaailmassa – kuinka koulu voi tukea lahjakasta lasta?

Suomen Mensa ry järjesti syksyllä 2021 virtuaalisen älyviikon, jonka kolme tapahtumaa käsittelivät älykkyyttä eri näkökulmista. Älystä-blogissa julkaistaan nyt älyviikon esitelmät videotallenteina.

Kurkota tähtiin – kuinka koulu voi tukea lahjakasta lasta?

“Kurkota tähtiin” on Loviisan kaupungissa vuosina 2018-2020 toteutettu kaksikielinen
hanke, jonka tarkoitus oli tukea erityisen lahjakkuuden omaavia lapsia ja nuoria. Hanke
toteutettiin Opetushallituksen tuella. Hanke tiivistyi seuraavien kysymysten ympärille:

  • Miten lahjakkaat tällä hetkellä huomioidaan Loviisan kouluissa?
  • Millaisia lahjakkuuksia kouluistamme löytyy?
  • Millä keinoin voimme auttaa opettajia tunnistamaan ja tukemaan lahjakkaita
    oppilaita?

Ajatus Kurkota tähtiin -projektista syntyi keväällä 2018 Loviisan rehtoritiimissä.
Koulujemme rehtoreilla oli vahva näkemys kehittämistarpeesta. Tavoitteenamme oli
rakentaa Loviisaan yhteistyössä opettajien ja rehtoreiden kanssa toimintamalli, joka
kohtelee oppilaita tasa-arvoisesti tarvitsevatpa he sitten erityistä tukea oppimisvaikeuksiin tai eriyttäviä lisähaasteita tai molempia. Valtakunnallisesti käytössä oleva kolmiportainen tuki on kirjattu Loviisassa tuen ja oppilashuollon käsikirjaan, jota parhaillaan (kevät 2019) päivitetään. Lahjakkaille oppilaille suunnatut tukimuodot kirjattiin erilliseen lukuun tuen ja oppilashuollon käsikirjaan, omana itsenäisenä tukimuotonaan.

Lahjakkuuden tulee olla luontevasti näkyvää ja saada aikaan keskustelua, joka
toivottavasti häivyttää aiheen ympärillä vaikuttaneen elitismin leiman. Kun lahjakkaiden
yhteydessä mainitaan elitismi, unohdetaan, että lahjakkaita on yhtä paljon myös muun
muassa vähävaraisissa, maahanmuuttajataustaisissa tai perheissä, joissa vanhemmilla on
alhainen koulutustaso.

Jokaisella oppilaalla, myös erityislahjakkuuksilla, on omanlaisensa tapa oppia ja omaksua
asioita. Jokainen lapsi myös suhtautuu oppimiseen ja oppimisessaan kohtaamiinsa
vaikeuksiin eri tavoin. Temperamentti, ohjauksellinen tuki, harjoittelun määrä, psyykkinen
kehitys, fyysiset voimavarat ja lukuisat muut tekijät antavat leimansa yksilöllisiin
oppimistuloksiin. Osa lahjakkaista oppilaista on hyvinkin sitoutuneita. Osa erityisen
lahjakkaista tunnistaa kyllä lahjakkuutensa, mutta ei halua kehittää lahjakkuuttaan
pidemmälle ja osa erityisen lahjakkaista suoriutuu vaivattomasti tietyllä tasolla
ponnistelematta, eikä näin ollen opi kohtaamaan ja sietämään vastoinkäymisiä ja
turhautumista. Riskinä onkin, että lahjakkaista lapsista tulee alisuoriutujia, jotka
turhautuvat haasteiden riittämättömyydestä koulussa. Kurkota tähtiin -hankkeen
tavoitteena oli lisätä oppilaan motivaatiota, suoda hänelle onnistumisen tunteita ja
mahdollisuuden löytää oma paikkansa.

Tässä esityksessä kerron Kurkota tähtiin -hankkeesta ja avaan käytännön tasolla sitä,
miten lahjakkaan lapsen koulupolku voidaan järjestää. Hankkeen aikana laaditut käsikirja
ja toimintamalli opetuksen järjestämiseksi lahjakkuutta tukien ovat vapaasti käytettävissä
sekä suomeksi että ruotsiksi:

https://peda.net/loviisa/ktsms/tjt/ktkjt5
https://peda.net/loviisa/sms

Tuula Åminne, erityisluokanopettaja, Lovisavikens skola

Kaikki älyviikon tapahtumatallenteet ovat katsottavissa Suomen Mensa ry:n Youtube-kanavalta!