Älykkyyden ja luovuuden yhteys

Pitkään on tiedetty, että älykkyydellä ja luovuudella (määriteltynä ideoiden uutuudella ja käyttökelpoisuudella) on yhteys, mutta mikä mahtaa tarkalleen olla tämän yhteyden syy? Aiempien tutkimusten mukaan älykkyydellä on jopa voimakkaampi yhteys luovuuteen kuin persoonallisuuden piirteillä, kuten avoimuus uusille asioille tai tunnollisuus.

Toiminnanohjaus, eli ne keinot, joilla yksilö pyrkii saavuttamaan tavoitteensa, vaikuttavat yksilöiden välisiin eroihin älykkyydessä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että toiminnanohjaus on yhteydessä myös luovuuteen. Benedek ja hänen tutkijakollegansa lähtivät selvittämään, löytyisikö älykkyyttä ja luovuutta yhdistävä tekijä joistakin toiminnanohjauksen osa-alueesta.

Toiminnanohjaus (Executive Functions, EF) ovat ihmisen tiedollisen (kognitiivisen) toiminnan prosesseja, jotka kontrolloivat ajattelua ja toimintaa. Toiminnot voidaan jakaa esimerkiksi päivittämiseen (updating), siirtämiseen (shifting) ja tukahduttamiseen (inhibition). Päivittäminen on lähellä työmuistin käsitettä. Se tarkoittaa informaation tarkkailua sekä työmuistin sisällön päivittämistä korvaamalla vanhentunutta tietoa uudella, relevantimmalla tiedolla. Siirtäminen tarkoittaa prosessia, jossa ihminen vaihtaa yhdestä toiminnasta tai huomion kohteesta toiseen ja samalla muuttaa reagointiaan ja toimintatapaansa. Esimerkiksi vaihtaminen sähköpostin kirjoittamisesta puhelimeen vastaamiseen. Tukahduttaminen taas viittaa siihen, miten yksilö pystyy olemaan toteuttamatta impulsseja, jotka eivät ole tilanteessa relevantteja. Tämä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun opiskelija jatkaa tenttikirjan lukemista, vaikka hänelle tuli mieleen vilkaista sosiaalisen median päivityksiä.

Luovuuden teoriat painottavat sitä, että luova ajattelu välttää tavanomaisia ajatuspolkuja ja on kykenevä harkitsemaan ja yhdistämään useita toisiinsa liittymättömiä käsitteitä sekä osoittamaan joustavuutta näkökulmissaan. Samat tekijät liittyvät myös toiminnanohjaukseen.

Tutkijat halusivat kartoittaa, miten älykkyys ja luovuus ovat yhteydessä toiminnanohjauksen osa-alueisiin sekä tutkia hypoteesia, jonka mukaan näiden väliset yhteydet johtuvat ainakin osittain yksilöllisistä eroista toiminnanohjauksessa. Tutkimukseen osallistui 243 koehenkilöä ja he kaikki tekivät älykkyyttä, luovuutta ja toiminnanohjauksen osa-alueita mittaavat testit. Älykkyyttä tässä tutkimuksessa mitattiin kahdella joustavan älykkyyden (fluid intelligence) testillä, toinen näistä oli numeerinen ja toinen kielellinen testi. Luovuutta mitattiin testillä, jossa koehenkilön tuli keksiä mahdollisimman montaa uutta ja luovaa käyttötarkoitusta eri esineille. Lisäksi koehenkilöt tekivät persoonallisuustestin.

Tutkijat käyttivät tulosten tarkastelussa niin sanottua piilomuuttujamallia, jonka mukaan toiminnanohjauksesta päivittäminen oli yhteydessä sekä luovuuteen että älykkyyteen. Tukahduttaminen taas oli yhteydessä luovuuteen. Toiminnanohjauksen osa-alueista siirtäminen ei ollut yhteydessä luovuuteen eikä älykkyyteen. Persoonallisuudenpiirteistä avoimuus uusille asioille oli yhteydessä luovuuteen, muilla piirteillä ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan yhteyksiä mitattuihin asioihin.

Se, että toiminnanohjauksen osa-alueista päivittäminen oli yhteydessä älykkyyteen, tukee aiempia tutkimustuloksia, jotka ovat löytäneet yhteyden älykkyyden ja työmuistin välillä. Työmuistin kapasiteetti vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti yksilö pystyy etsimään asioita muististaan ja näin ollen edesauttaa luovien ideoiden muodostamisen yhdistämällä relevantteja asioita toisiinsa. Samoin laaja työmuistin kapasiteetti helpottaa pitämään tehtävän päämäärän muistissa ja näin helpottavat tehtävään keskittymistä. Tukahduttamisen voi katsoa olevan yhteydessä luovuuteen siten, että luovasti ajatteleva henkilö etsii nimenomaan luovia ratkaisuja ja samalla estävät tavanomaisten ratkaisujen pohtimista. Näin ollen luova ajattelu ei niinkään ole spontaania toimintaa vaan vahvasti kontrolloitua aktiviteettia. Yksilölliset erot toiminnanohjauksen osa-alueissa voivat selittää siis osan luovuuden ja älykkyyden välisestä yhteydestä, eivät kuitenkaan kaikkea.

Benedek, Jauk, Sommer, Arendasy & Neubauer (2014) Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity. Intelligence 46 (73-83)